SYN_Logo_200507-119.jpg

Synectics

Client

Synectics

Work

Brand identity design
Sales & marketing materials design

Jodric đảm nhiệm việc tạo nên một nhận diện thương hiệu mới, truyền tải các giá trị công nghệ đặc sắc nhất của Synectics qua hệ thống tài liệu truyền thông và ứng dụng điện tử.

Synectics drafted in Jodric to create a new brand identity that reflected its unique technology product across designing of all marketing materials and collaterals.

SYN_Logo_200507-118.jpg
A6_helmet.jpg
B12_item_01.jpg
B12_BRO_01.jpg
1/1
Related works

Call +8493.386.6612 or ​Email

232/17 Vo Thi Sau st., District 03

Ho Chi Minh City, Vietnam