top of page

Home Credit Vietnam

Client

Home Credit Vietnam

Work

Sales Deck Presentation

Mỗi dự án dù lớn hay nhỏ, chúng tôi đều cố gắng làm tất cả những gì có thể để kết quả cuối cùng có thể hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong hoạt động kinh doanh của họ. Home Credit Vietnam cần Jodric định dạng và thiết kế lại file thuyết trình Sales Deck. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy cần phải xem xét toàn bộ cấu trúc nội dung, sắp xếp thứ tự và diễn đạt các ý sao cho rõ ràng và thuyết phục. Sau đó mới bắt tay vào việc thiết kế, trình bày thông tin rõ ràng, hấp dẫn.

 

For every project, big or small, we try to do all we can so that the result can best support our clients in their business. Home Credit Vietnam needs Jodric to format the Sales Deck presentation file. However, we found it necessary to consider the entire content structure, order and express the ideas clearly and convincingly. Only then will we begin to design and present them clearly and attractively.

bottom of page