top of page
OCE_BRO_Final_CoverColor_150811.png

Oceanami

Client

Oceanami

Work

Brand identity design
Sales & marketing materials design
Photography by Nguyen The Duong

Thách thức lớn nhất khi xây dựng nội dung hỗ trợ marketing và bán hàng cho dự án Oceanami là làm sao thuyết phục khách hàng hiểu và cảm nhận được giá trị và địa thế của dự án trong giai đoạn chưa thi công. 

The critical challenge we faced while building marketing and sales support for the Oceanami project is how to well-present and persuade the client about the project's gold terrain while the whole plan is under construction.

Oceanami_Mood
Oceanami_Photo

Thông tin về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan chỉ nằm trên hồ sơ thuyết trình của các bên tham gia thiết kế xây dựng. Do đó, Jodric đề xuất thực hiện hai hạng mục công việc. Một là có được phối cảnh "hoành tráng". Hai là các ý tưởng độc đáo về cảnh quan, môi trường, kiến trúc của MIA design studio và BeeGreen phải được truyền tải đến khách hàng bằng tài liệu bán hàng gọn nhẹ nhưng chất lượng, thông tin đầy đủ, có chiều sâu.

Information on the planning, architecture, and landscapes is on the presentation file of the parties involved in the construction design. Therefore, Jodric suggests focusing on two work items. One is to get a "monumental" perspective. Second, unique ideas about the landscape, environment, architecture of MIA design studio and BeeGreen must be conveyed to customers by sales documents that compact but quality.

Oceanami_Photo
Oceanami_Photo

Flycam photos & 3D render

Kết hợp không ảnh vào các thời điểm khác nhau trong ngày và hình ảnh dựng 3D, tạo nên phối cảnh ấn tượng, thể hiện được trọn vẹn hiện trạng của các mảng xanh bao quanh dự án và thế đất “tựa sơn nghinh hải”.


The combination of flycam photo shooting and detail 3D rendering created a fascinating perspective. The photos expressed the full extent of the surrounding green environment and the precious feng-shui arrangement – leaning against the mountain, facing the ocean.

Oceanami_Brochure

Sales materials

Nhằm truyền tải đến khách hàng những giá trị cảnh quan, môi trường và kiến trúc của dự án, Jodric đã phát triển một hệ thống infographic đơn giản nhưng hiệu quả. Kết hợp với hình ảnh đi kèm, mỗi infographic minh hoạ cho một điểm đặc biệt của dự án, vừa giúp cho đội ngũ sale hiểu rõ dự án vừa dễ dàng để trình bày các ý tưởng đến khách hàng.

In order to convey to the customers the landscape, environment and architecture values of the project, Jodric has developed a simple but effective infographic system. Combined with the accompanying images, each infographic illustrates a special feature of the project, helping the sales team understand the project and easily present ideas to customers.

bottom of page