top of page
Technium.png

Technium

Client

Technium

Work

Brand identity design
Sales & marketing materials design
Web development

Technium là một công ty an ninh mạng có trụ sở tại Boston, Mỹ. Trong quá trình xây dựng hệ thống nhận diện mới hướng tới tầm nhìn của Technium, Jodric cân nhắc kỹ lưỡng mọi yếu tố của thương hiệu phải hỗ trợ.

Technium is a cybersecurity company based in Boston, USA. Stepping in to build a new identity toward their new vision, we seriously consider all the branding decisions that embody their development direction.

Technium_BrandIdentity

Technium cung cấp những giải pháp mang tính toàn diện thông qua liên kết với các tổ chức trên toàn thế giới. Technium tin rằng để bảo vệ khách hàng một cách hiệu quả nhất, công ty phải thâm nhập sâu vào bên trong hệ thống quản trị của khách hàng. Sau nhiều tháng làm việc, Jodric đã đưa ra tagline mới, thể hiện tầm nhìn của Technium "Xây một bức tường lớn hơn là chưa đủ."

The firm provides a holistic solution through partnership program with global organization. Technium believes that implementing itself in clients' business, sharing bonds, risks & responsibility help achieving a better & far more efficient security than selling individual products. We then came up with a new tagline "Building a bigger wall is not enough" which embodies the vision of the company.

TEC_CI-13.png
Technium icon.png
TECH_icon.gifTechnium_Icon_Animation
bottom of page