top of page
VFM_AnualReport_Publication design

VFM Anual Report

Client

VFM

Work

Publication design

Jodric hỗ trợ VFM xây dựng định vị và cấu trúc thương hiệu cho hệ thống báo cáo tài chính. Để thể hiện cấu trúc sản pha, Jodric chọn định hướng mỹ thuật và câu chuyện riêng cho từng sản phẩm.

Our fundamental role in the VFM project is to craft the brand identity and brand architecture for all VFM products. Next, we differentiated them by visual themes and stories.

2009

Chúng tôi hỗ trợ VFM xây dựng cấu trúc thương hiệu và phân tách các sản phẩm thông qua việc phát triển các định hướng mỹ thuật và câu chuyện riêng cho từng sản phẩm. Cụ thể, Jodric phát triển sản phẩm và chiến lược truyền thông, thiết kế hình ảnh và tài liệu cho chiến dịch ra mắt quỹ VF4 và VFA. Từ đó, Jodric tiếp tục phát triển ý tưởng hình ảnh và thiết kế cho Báo Cáo Thường Niên. Sử dụng các hình họa bắt mắt để đưa các giá trị và tinh thần của từng sản phẩm vào thiết kế.

We had a fundamental role in crafting brand identity and brand architecture for all VFM’s products which were differentiated by visual themes and stories behind. Since, Jodric also devised a product & communication strategy, crafted full visuals and promotional material to launch the two funds: VF4 and VFA. We then created a master concept for Annual Reports with illustrative graphics identity to reflect the fund’s core values.

VFM_AnualReport_Publication design
VFM_AnualReport_PublicationDesign_Detail

2010

Jodric tiếp tục tham gia thiết kế Báo cáo thường niên 2010 cho các quỹ đầu tư VF1, VF2, và VF4. Vẫn dựa trên chủ đề đại diện cho từng sản phẩm, chúng tôi thay đổi định hướng mỹ thuật. Sử dụng những con số, đội thiết kế của Jodric đã vẽ một loạt minh họa với chủ đề không gian (VF1), rừng rậm (VF2) và đại dương (VF4).

Jodric continued to participate in designing the 2010 annual report for the investment fund VF1, VF2, and VF4. Still based on the theme representing each product, we refreshed the concept with a different art direction. Using numbers as the particle to form various objects, our design team created a series of illustrations followed the theme of space (VF1), the jungle (VF2) and the ocean (VF4).

VFM_AnualReport_PublicationDesign_Cover_VF1_VF2_VF4
VFM_AnualReport_PublicationDesign_VF1
C7_Bro_03.jpg
bottom of page