top of page
VPBank_Securities_VPS_Brand identity

VPBS

Client

VPBank Securities

Work

Brand identity design
Sales & marketing materials design

Jodric hợp tác với VPBS trong việc chuẩn hóa và hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu. Mục tiêu đề ra là xây dựng hình ảnh hiện đại theo định hướng truyền thông mới của VPBS. Chúng tôi đã hỗ trợ VPBS đưa ra nhiều định hướng về tên gọi, cũng như các phương án khác nhau về chiến lược thương hiệu nhằm tạo được liên kết với ngân hàng VPBank.

Jodric collaborated with VPBS in standardizing and improving the current brand identity. The goal was to create a visual style that aligns with the new VPBS's communication strategy. We had also provided VPBS with a variety of naming options as well as different brand strategy directions to leverage the partnership with VPBank.

VPBS_logo_200507-111.png
VPBS_C10_Set_01.png
VPBS_C10_Cover_01.png
VPBank_Securities_VPS_Adaptation_office
bottom of page